تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - Observations on the Prior Complaint’s Limitation Period of the Injured Party

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 8, No 3 ,2010

Considerations on the Legal Status of the Individual in Public International Law

Jana Maftei, Varvara Licuţa Coman


Abstract


The problem regarding the quality of the subjects in international law relations occupies a central place in the researchers’ concerns, as the determination of the entities with international legal status with the aptitude of holding rights and obligations within the international judicial order is absolutely necessary. If traditionally it is considered that the main subjects of international law are the states, and the international intergovernmental organizations are derived subjects in public international law, the recent doctrine developments record controversial opinions regarding the quality of international law subject of the individual. This paper aims at analyzing the contemporary doctrine and practice as well as determining the characteristics of the international status of the individual.

References
Full Text: PDF